luni, 9 iunie 2014

Gestionarea problemelor psihoeducaţionale si socio-emoţionale generate de fenomenul imigraţionist la copiiDupă caderea comunismului in anul 1989  în România se aduce in discuţie de cele mai multe ori doar realizăriile strict economice si de multitudinea de schimbări care s-au produs asupra unei mase de oameni plecaţi pe alte meleaguri , de realizările materiale si profesionale care au avut loc odată cu liberalizarea graniţelor ţării,  insă foarte rar este adus în discuţie şi preţul care a fost plătit si este plătit de copii acestora.
Perioada post-decembristă a deschis oamenilor porţile spre tări mult mai stabile din punct de vedere economic , politic , ţări unde au putut profesa la standarde mai înalte sau chiar din contră, au renunţat la statutul socio-profesional din ţară pentru realizări materiale .  Din perspectiva multor părinti bunăstarea copiilor este mult mai importantă de aceea au optat petru locuri de muncă departe de ţară si au decis să plece împreună cu toţi sperând la un trai şi o viaţă mai bună.
Un fenomen care i-a amploare tot mai mult  mai ales in ultimii ani în urma crizei economice este revenirea familiilor plecate  înapoi în ţară si confruntarea copiilor acestora cu o nouă realitate economică, socială si culturală . Odată cu reintroducerea în ţară copii au nevoie de o reintegrare în şcoală si în societatea românească.
Un prim lucru pe care părinţi ar trebuii să –l facă  înainte de a revenii în ţară este acel de a-i pregătii pe copii pentru aceasta prin explicarea motivelor fără a-i face să se simtă vinovaţi .
Mai apoi conform specialiştiilor care au redactat studiul :” Remigraţia copiilor români”  ne spun ca 6000 de copii remigraţi au dificultăţi de readaptare , de învăţare si probleme de natură psihologică , ce riscă sa le afecteze dezvoltarea.
Dintre aceşti copii , 30% prezintă probleme de readaptare , comportamentale , de învăţare , de atenţie si relaţionare.
Dificultăţiile în învăţarea şcolară reprezintă manifestări ale đereglării procesului de învăţare , ele reflectă nu numai perturbarea activităţii ci si a întregului sistem psihic.
„Formarea integrală , deplină si armonioasă a personalităţii autonome si creative impune perspective interdisciplinare si mai ales trandisciplinare „ ( V.Chiş , 2005 , p.24 ) în educaţia contemporană .
De multe ori când un copil are rezultate scăzute la invăţătura , părinţii şi cadrele didactice presupun că nu şi-a dat suficient silinţa . Acest lucru ar putea fi în întregime adevărat , dar nu ar trebui să se ramână la această explicaţie , deoarece problemele şcolare suunt doar foarte rar determinate de o singură cauză . Alte întrebări posibile sunt : ce împrejurări ar fi putut genera această situaţie ? De ce elevul nu îşi dă silinţa ? Nu poate? Nu vrea? Ce îl împiedică?
În literatura de specialitate găsim diferite definiţii ale acestei sintagme , elaborate din diferite perspective , în funcţie de care fenomen a fost investigat. Dicţionarul de pedagogie ofera o definiţie nu foarte complicată care suferează doar într-o anumită manieră  aproximativă la ce se referă dificultăţiile de învăţare : „ Dificultăţiile de învăţare se manifestă mai ales in domeniul randamentului . Cel mai adesea sunt legate de insuccese repetate şi au influenţe nedorite în dezvoltarea personalităţii”.

Implicaţii la nivelul diferitelor componente ale personalităţii

Dificultăţile de învăţare sunt prezente la oricare vârstă , chiar şi în adolescenţă şi la maturitate, dar frecvenţa cea maimare este în perioada copilăriei mici şi mijlocii- o perioadă cu relevanţă specială în modelarea personalităţii individului, din  perspectivă cognitivă , dar şi afectiv-motivaţională.
Elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de organizarea învăţării – în clasă şi în afara acesteia- în funcţie de cerinţele lor educative. O consecinţă didactică imediată a acestei concluzii unanim acceptate în pedagogia contemporană este necesitatea individualizării învăţării , funcţie de resursele psihologice ale grupului-clasă , precum si ale fiecărui elev. Amintim , în acest sens ,câteva acţiuni educaţionale generale, în concordanţă cu acele paradigme educaţionale care sunt acceptate în prezent :
1.       Cunoaşterea psihopedagogică a elevilor, a particularităţilor lor şi a diferenţelor dintre ei :
2.       Conceperea de trasee curriculare alternative,care să fie parcurse în modalităti flexibile ;
3.       Oferirea de trasee educaţionale flexibile, particulare, specifice, personalizate;
4.       Propunerea de situaţii de învăţare , susceptibile de a genera experienţe de învăţare şi formare consecutive şi pozitive , funcţie de profilul individual al elevilor;
5.       Proiectarea şi folosirea strategiilor flexibile şi deschise;
6.       Amenajarea corespunzătoare a mediului educaţional ( ambientului) în aşa fel încât el să devină factor favorizant de intervenţie în învăţare şi remediere a problemelor de învăţare;
7.       Valorizarea relaţiilor sociale de la nivelul clasei si al şcoloo în favoarea procesului de învăţare şi promovarea învăţării prin cooperare şi a parteneriatului educaţional
Principala cerinţă în organizarea si dirijarea învăţării este individualizarea strategiilor şi metodelor folosite pentru elevii cu dificultăţii de învăţare. În acest sens,este necesar ca profesorii să cunoască , să construiască şi să poată folosi o serie de strategii didactice cu care să identifice şi să sprijine procesul de înlăturare a dificultăţiilor de învăţare în clasă. În viziunea noastră , indiferent de nivelul de şcolaritate, cerinţele fundamentale care ar trebui să fie în atenţia cadrului didactic ( profesori, institutori, învăţători ,educatoare) ce educă elevi cu dificultăţi de învăţare sunt urmatoarele:
·         să cunoască cât mai bine, în profunzime dificultătile de învăţare transversale ale fiecărui elev, dificulltăţi de învăţare specifice anumitor arii curriculare si discipine de studiu ,precum si modul lor de manifestare;
·         să se asigure că elevii aflaţi în situaţie dificilă deţin achiziţiile (cunoştiinţe,capacităţi,abilităţi etc.) necesare depăşirii situaţiei de  criză în care se află;
·         să adapteze resursele metodologice şi procedurale,precum şi pe cele materiale la specificul difiiculăţilor de învăţare , în scopul diminuării şi depaşirii acestora;
·         să procure sau să confecţioneze material de sprijin( mijloace de învăţamânt ) atunci când este nevoie;
·         să-şi rezerve la fiecare oră un timp necesar pentru a evalua in manieră formativă eficientă activităţiilor de învăţare şi de predare ,pentru a sprijini astfel eforturile elevilor cu dificultăţi de învăţare si pentru a regla condiţile învăţării.
Ne propunem  în cele ce urmează o prezentare a domeniilor manifeste ale dificultăţilor de învăţare:
1.       Componenta cognitivă
2.       Componenta afectivă
3.       Componenta motivaţională
4.       Componenta volativă
5.       Componenta caracterială şi temperamentală
Implicaţii relaţional –educaţionale
1.       Factorii familiali- familia, prin tonalitatea si atmosfera sa afectivă , prin dimensiunea sa culturală şi gradul ei de integrare socială, constituie un mediu educativ determinant. Edmundo Buentello este de părere că un copil cu tulburări comportamentale poate să fie produsul unei familii insuficiente din punct de vedere psihologic, moral,economic,educativ sau sociologic (apud Neacşu , I., 1978)
Carenţele de ordin educativ
·         greşelile educative ale mamei în prima copilărie au o mare însemnătate deoarece privează copiii de afecţiunea şi căldura pe care o reclamă dezvoltarea lor.
·         funcţie de criteriul autorităţii personale , există mai multe tipuri de tată: autoritar,despotic,violent,slab,incoerent,supraocupat.
·         lipsa de autoritat pentru copi determină starea de incertitudine,nesiguranţă şi de nelinişte traumatizantă.
Pedeapsa- factor familial care frânează învăţarea şcolară
Cel mai adesea, pedeapsa are un caracter extrinsec pronunţat şi, implicit ,o eficienţă foarte scăzută şi infuenţă negativă şi asupra nivelului de aspiraţie al celui care învaţă.

ETIOLOGIA DIFICULTĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE .

Factorii primari care influenţează procesul învăţării sunt cei care personali.  I.Neacşu (1978) este de părere că, indiferent de natura variabilelor care interacţionează cu personalitatea subiectului educat,ele se manifestă în funcţie de o legitate dinamică , a subiectului , numintă rata dezvoltării individuale (R.D.I). acesta are următorii parametri: înlalţimea, greutatea,forţa de strângere ,vârsta lecturii, vârsta educaţională , vârsta pentru matematică , nivelul maturităţi sociale, nivelul maturităţii emoţionale.
Cauzele care determină  în mod semnificativ apariţia dificultăţilor de  învăţare pot fi incluse în următoarele grupe
1.       Cauze  biologice si fiziologice
·         naşteri premature (proximativ 70% dintre cazurile de copii născuţi prematur);
·         naşteri cu travaliu prelungit;
·         boli  cronice sau contagioase care presupun o absenţă îndelungată de la şcoală;
·         probleme hormonnale şi perturbarea proceselor biochimice la nivel  neuronal;
·         probleme metabolice şi deficit de vitamine,calciu,magneziu etc;
·         leziuni şi disfuncţii cerebrale minime;
·         tulburări funcţionale ale sistemului limbic.
2.  Cauze psihologice
·         nivelul intelectual situat în zona intelectlui de limită;
·         tulburări afective care induc copilului reacţii de opoziţie , de emisie, de refuz, de izolare, uşoare dezechilibre emoţionale;
·         tulburări de limaj si tultubări de schemă corporală, lateralitate, orientare, organizare si structurare spaţio-temporală;
·         probleme de percepţie discrete şi greu de sesizat
·         ritm lent si inegal al dezvoltării psihice;
·         imaturitate psihică generală cu tendinţe de infantilism prelungit;
·         carenţe motivaţionale şi prezenţa complexelor de inferioritate;
·         timiditate excesivă ,fobie şcolară , diminuarea aptitudinilor pentru şcolaritate, etc.
3.Cauze ambientale-de mediu
a)cauze care provin din mediu şcolar:
·         organizarea deficitară a activităţilor de învăţare si supradimensionarea conţinuturilor;
·         supraîncărcarea claselor şi afectarea comunicării optime între elevi şi profesor;
·         schimbarea frecventă a unităţilor şcolare sau a profesorilor;
·         insuficienţe din partea personalului didactic-slaba pregătire psihopedagogică , lipsa experienţei didactice, utilizarea unor metode de lucru neadecvate( abuz de metode verbale, lipsa materialului didactic, agresivitate verbală)
·         stresul şcolar prelungit.
b)cauze care provin din mediul familial
·         condiţii socioculturale şi materiale precare;
·         hiperprotecţie şi dirijsm excesiv al copilului;
·         carenţe ale ambianţei familiale şi absenţa confortului afectiv al copilului;
·         familii dezorganizate sau climat familial tensionat;
·         exemple-modele negative din partea părinţilor sau a fraţilor mai mari, alcoolism,violenţă intrafamilială;
·         dezinteres din partea părinţilor pentru pregătirea şcolară a copilului;
·         absenţa unor modele şi a sprijinului în situaţii de învăţare mai dificile;
·         comunicarea precară sau inexistentă  între părinţi, între părinţi şi copii; c)cauze sociale care ţin de comunitate:
·         neasigurarea pentru copii a condiţiilor de frecventare regulată a programului şcolar din pricina distanţelor prea mari între şcoală si domiciliul copilului sau a altor condiţii specifice diferitelor localităţi;
·         sprijinul suprerficial sau absenţa sprijinului comunitar, prin servicii de asistenţă şi asigurări sociale pentru familiile aflate în dificultăţi socioeconomice şi care nu îşi pot permite şcolarizarea copiilor.
·         condiţile precare din unele şcoli din cauza investiţilor reduse promovate în unele zone;
·         fenomenul migraţiei ,sărăcia, zone ,cartiere cu risc ridicat pentru comportament antisocial, delicvenţă juvenila, consum de stupefiante etc.
d)cauze relaţionare:
·         dificultăţi de comunicare (limbaj nedezvoltat,sărac, dezorganizat din cauza lipsei de stimulare, tulburări de articulaţie ,ritm,flenţă , voce,tulburări de relatare-evocare,lipsă de sociabilitate,introversiune accentuată de simptome din spectrul acustic, etc.);
·         dificultăţi de integrare în grup ( respingerea de către membrii grupului,marginalizarea,izolarea).
4. Cauze necunoscute-acoperă aşa- numita sintagmă „etiologie neprecizată”  sau „ nediferenţiată”, evidentă  în unele cazuri de deficienţă minimală uşoară sau situată la limita normalităţii, în stări de cvasinormalitate pregnantă ,când este foarte dificil de stabilit un sindrom bine definit.
SUMARUL CAZULUI:
-          Antecedente medicale : fără probleme medicale deosebite.
-          Diagnostic pshihologic: intelect normal superior ,dificultăti de învăţare ,tulbubări de comportament ,agresivitate, comportament opozant faţă de mama lui.
-          Relaţiile în colectivul de elevi şi relaţiile cu cadrele didactice: comportamentul copilului C.A. este caracterizat prin agresivitate faţă de colegii şi prietenii lui cât şi faţa de mama sa si fratele lui mai mic ,comportament negativist şi uneori opozant.
-          Limbajul: superior,utilizează corect limbajul verbal,foloseşte un vocabular bogat,nu are dificultăţi ,tublurări de pronunţie
-          Comportament social-cultural: ostil-agresiv,uneori nesociabil.
INFORMAŢII GENERALE DESPRE ELEV:
ELEVUL: C.A.
VÂRSTA: 11 ani.
CLASA: a IV-a
Tatăl copiluli C.A. a plecat în Danemarca în urmă cu 7 ani ,el cu mama sa a rămas în România. La vârsta de 5 ani a copilului C.A. mama lui a adus pe lume încă un baieţel ,deşi el neagă că nu era gelos pe fratele său mai mic se observa vizibil că acesta simţea că atenţia mamei de care se bucura doar el s-a focalizat pe fratele său mai târziu.
Uneori avea tendinţa de a-l lovi sau de a nu-l îngrijii atunci când mama sa îi spunea să aibă grja de el sau să fie atent la fratele său.
Deasemenea el neagă că ii este dor de tatăl sau şi că îi simte lipsa însă atunci când vorbeşte cu el are lacrimi în ochii şi îi povesteşte tot ceea ce el face şi ce nu îi convine în legatură cu mama lui. Tatăl său ,atunci când se  întoarce acasă din străinătate îi aduce tot ceea ce şi doreşte însă nu-şi dă seama ca bani şi cadourile nu pot înlocuii clipele împreună ,clipele când copilul nu-l are pe tata lângă el. Întotdeauna când are vre-o reuşită sau îi se întâmplă ceva spune: „dacă tata ar fi aici....” .
Despre relaţia cu mama lui se pot spune multe; nu e vorba de o relaţie tocmai bună,deoarece ea face diferenţe între el şi cel mic. Ea spune întotdeauna: „ C.A. are caracterul tatălui său , şi de aceea este atât de neastâmpărat, de neascultător, de agitat şi agresiv cu fratele lui şi cu toţi ceilalţi din jur.”
Copilul se simte neacceptat de mama sa ,si când îi spune tatălul său, acesta vorbeşte cu soţia sa însă se pare ca e totul înzadar.
Informaţii despre traseul educaţional al elevului:
Elevul C.A. a frecventat constant grădiniţa unde a fost apreciat de către educatoare ca fiind un preşcolar cu potenţial ,bine integrat şi adaptat grupului. Chiar îi zicea mamei: „ are o minte sclipitoare”
La încadrarea în clasa a I-a a manifestat uşoare dificultăţi de adaptare la noul mediu şcolar pe care le-a depăşit cu succes, având sprijinul şi ajutorul mamei şi al tatălui care îl telefona zilnic şi îl sprijinea,
Însa totodată cu începerea clasei a I-a au  început şi problemele mai serioase. Elevul C.A. nu se întorcea de la şcoală deabea seara la orele 8-9. Traseul lui de la şcoală acasă nu era niciodata acelaşi. El se oprea cu fiecare copil şi se juca până când acesta nu mai avea cu cine.
Când îl întrebam de ce face aceasta el îmi răspundea:.” Andreea,dacă tata nu e acasă să mă ajute la teme ,cu mama doar mă cert şi mai bine nu ma duc acasă şi nu am de le făcut”. Când a auzit tatăl ce face C.A. s-a reântors în ţară si nu a mai plecat până acesta nu şi-a terminat clasa I-a.
C.A. s-a descurcat bine , a terminat anul şcolar foarte bine, a luat premiul I ,era fericit alături de familia sa şi toate mergeau bine. Însă din clasa a II-a au început din nou problemele, tatăl său a plecat din nou deoarece lipsurile financiare au început să apară şi a fost nevoit să plece iaraşi.
C.A. s-a simţia abandonat şi trădat. De atunci copilul n-a mai fost acelaşi. La şcoală a început să fie agresiv cu colegii lui, şi chiar cu învăţătoarea. Când ajungea acasă îşi vărsa supărarea pe fratele său mai mic şi pe mama lui. A început să nu mai înveţe, mergea cu temele nefăcute , nu mai era atent la ore şi nu mai oferea atenţie nimănui. Rezultatele nu s-au lăsat aşteptate şi notele sale au început să scadă.
DESCRIEREA COMPORTAMENTULUI ELEVULUI ÎN CONTEXTE FORMALE,NEFORMALE ŞI INFORMALE
În urma discuţiilor cu C.A. am aflat că nu are nevoi materiale sau financiare, el afirma :” am tot ce mi trebuie”.
C.A. neagă faptul că i-ar lipsi tata , nu se simte trist şi nu îi duce dorul „ simt că e bine aşa”. Nu era mulţumit de situaţia familiei sale , însă considera că dacă nu merge acasă până seara şi se joaca cu toţi copii este mai bine. Acest a revenit la obiceiul pe care-l avea cu un an în urmă.
Are numeroase probleme la şcoală, nu îi mai place să înveţe, notele sale au scăzut considerabil după plecarea tatălui înapoi în Danemarca. Atunci când mama lui îl punea să înveţe se plictisea şi credea că acest lucru reprezintă o pierdere de timp. Nu învăţa deloc în timpul zile, temele şi le făcea superficial a doua zi la şcoală , în timpul pauzelor sau seara când ajungea acasă.
O problemă majoră care poate fi observată la C.A. este comportamentul său agresiv. S-a integrat în mijlocul unui grup de prietenii cu un comportament antisocial, toţi având vârste mai mari decât a lui. Astfel, cu prietenii mai mari de la bloc merge în baruri, bea energizante , şi poate că fumează. Deoarece într –o zi mama lui a plecat la cumpărături şi când a ajuns la magazin vânzătoarea i-a spus ca are de plătit un pachet de ţigări. Mama a rămas şocată deoarece ea nu fumează , singurul din familie care fumează este soţul ei însă el era în străinătate. Atunci ea a întrebat-o pe vânzătoare că de când are de plătit iar ea i-a răspuns:” C.A. a fost mai devreme la magazin şi a cerut un pachet de ţigări pentru tatăl lui şi mi-a zis ca-l plăteşti tu mai târziu”. Mama a rămas socată şi a plecat repede acasă , când a ajuns acasă C.A. mirosea a ţigări şi binenteles că l-a pedepsit şi l-a sunat pe tatăl copilului. Acesta l-a întrebat pe băiat ce a făcut cu tigăriile însă copilul ca să-l pedepseasca pe tata ca nu era lângă el nu i-a răspuns şi nici nu a recunoscut că el a luat tigările şi nimeni nu a putut să-i facă nimic,
Neavând afecţiunea tatălui de care avea atâta nevoie C.A. încearcă să-şi redirecţioneze afecţiunea spre cei care îl acceptă şi îi aferă importanţă. Părinţi au ajuns pe locul doi pentru el, fratele său cel mic deasemenea şi binenţeles că şi şcoala. Faţă de colegii lui se simte mai superior, mai liber .Cu toate că neagă că ii lipseşte prezenţa masculină în casă ,deseori este trist cănd vorbeşte de tata lui.
DISPONIBILITATEA DE A COMUNICA ŞI DE A COOPERA, ATUTUDINEA ÎN COMUNICARE
Elevul C.A. este puţin comunicativ şi cooperant la nivelul grupului şcolar, în contexte formale mai ales ,iar atitudinea în comunicare este una agresivă  şi batjocoritoare. Întotdeauna simte nevoia de a ieşi în evidenţa prin atitudinile lui.
La acivităţile nonformale şi informale este mai disponibil spre comunicare, iar în contextul securizat al cabinetului de consiliere se evidenţiază o nevoie acută de comunicare ,pe fondul încrederii şi atitudinii de acceptare necondiţionată.
În situaţile formale refuză vehement colaborarea cu alţi copii sau colegi,dar în contexte nonformale este mai cooperativ ,acceptă să colaboreze într-un grup socioeducaţional de suport pentru elevii cu părinţi plecaţi.
INFORMAŢII DESPRE NIVELUL SĂU COGNITIV ŞI DESPRE NEVOILE SALE EDUCAŢIONALE
În sala de clasă, când se desfăşoară activităţi şi este prezent,elevul participă inconstant. Este agitat ,permanent în mişcare. În relaţia cu colegii sau cu cei de vârsta lui deseori este agresiv,violent.
Comportamentul şcolar al elevului C.A. este dezorganizat , dominant de lipsa de motivaţie pentru învăţare .
INFORMAŢII DESPRE PERSOANELE ÎN GRIJA CĂRORA A RĂMAS ELEVUL
C.A. locuieşte în prezent cu mama lui şi cu fratele său mai mic cu care nu se prea înteleg bine. Relaţia lor se rezumă doar la ceartă, mama sa nu îl înţelege foarte bine şi îl ceartă doar pe el din orice. Fratele său mai mic este conştient că atunci când se întâmplă ceva cu oricare dintre ei C.A. este de vină si el nu va fi certat. De exemplu : într –o zi ,când eram acolo cu ei, cei doi băieţi au început sa se certe din cauza unei jucării care era a lui C.A. însă cel mic o dorea pentru el. Dintr-o dată cel mic a început să ţipe şi in secunda a doua a ajuns mama şi a început să-l certe şi chiar să-l lovească pe cel mare, atunci eu i-am zis : „de ce tot el este de vină când ambi sunt de vină. De ce întotdeauna C.A.este cel vinovat?”
Mama lor nu a ştiut ce să mai zică şi le –a luat jucăria şi a ascuns-o, însa C.A. a fost foarte dezamăgit de reacţia mamei şi a început să plângă şi a ieşit din casă.

PRECIZAREA PARTENERILOR IMPLICAŢI ŞI A MODALITĂŢII DE ASIGURARE A COOPERĂRII ÎNTRE ACEŞTIA
-          MAMA(pentru că se află în îngrijiea ei, este necesar ca ea să-l sprijine mai mult şi nu doar să-l învinovăţească pentru orice se întâmplă);
-          Educatoarea( cu rol important în motivarea elevului pentru a învăţa);
-          Consilierul şcolar(care contribuie la discuţii , oferire de sugestii în corectarea cogniţiilor iraţionale);


    

CONCLUZII
Concluzionând,putem spune că programul de intervenţie a avut rezultate sconante , în sensul diminuării simptomatologiei asociate abseţei tatălui din ţară:
-creşterea calităti şi nivelului interacţiunilor sociale în context formal ,ca urmare a concertării implicării diferitelor resurse umane participante la program, inclusiv în contexte neformale şi informale;
-reducerea reacţiilor emoţionale anxio-depresive ascociate plecării tatalui;
-scăderea fecvenţelor manifestărilor agresive şi a comportamentelor neadecvate’
-creşterea interesului şi alocarea mai multe resurse atenţionale în clasă ;
-intensificarea implicării elevului în activităţile propuse;
-creşterea satisfacţiilor legate de activităţile şcolare şi de prezenţa la şcolă;BIBLIOGRAFIE
CATALANO, H (2008) „Migraţia –o nouă cauză a dificultăţilor de învăţare în şcoala contemporană”, în revista Educaţia 21,nr 6, M.Bocoş(coord),editori M.Ionescu;M.Bocoş; V.Chiş; I.Albulescu ; C.Stan ,Editura Casa Cărţii de Ştiinţă ,Cluj-Napoca, pp.151-164.
Catalano.H,”Dificultăţi de învăţare transversale , Program De Intervenţie Educaţională Pentru Elevii Cu Părinţi emigranţi” Editura : Paralela 45, pp( 88-95), (96-101) ,(108-115), (116-123),
 Proiect realizate de: -COSTEA ANDREEA NICOLETA
                        -MOISIL FLORICA

                       -STRÂMBU CARMEN TEODORA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu