marți, 10 iunie 2014

Importanţa familiei pentru societatea contemporană românească


                         

1.      Familia – definire, constituire şi funcţionare

Familia reprezintă „o formă de comunitate umană alcătuită din doi sau mai mulţi indivizi, uniţi prin legături de căsătorie şi/sau paterne, realizând, mai mult sau mai puţin latura biologică şi/sau cea psihosocială” (Mitrofan, I., Ciupercă, C., 1997, pp.17). Acest lucru presupune că există doi parteneri, cu sau fără copii, sau un partener cu unul sau mai mulţi copii proprii. Funcţia fundamentală a familiei este de a forma personalitatea copiilor apăruţi în cadrul ei. În cadrul familiei, fiecare dintre noi dobândim caracteristicile care ne vor defini ca persoane. Aici învăţăm şi ne dezvoltăm identitatea sexuală, exprimată prin sex-roluri, adică acel set coerent de comportamente care derivă din condiţia noastră de bărbat sau femeie şi la care ceilalţi se aşteaptă, tocmai datorită apartenenţei noastre la un sex sau altul.
            În general, ca şi mod de organizare şi structurare se pot  accepta şi considera mai importante ca fiind următoarele tipuri de familii:
            a) familia nucleară (sau simplă) este unitatea compusă dintr-o pereche maritală (soţ-soţie) şi copii (descendenţii acestora), care locuiesc şi se gospodăresc împreună. Această combinaţie este considerată ,, unitatea minimală panumană a organizării sociale, ea reprezentând nucleul tuturor celorlalte forme de structuri familiale” (Iluţ,P., 1996, pp.260). În prezent această formă a familiei nucleare este cea mai răspândită. S-a constatat în acest sens că ,,fiecare individ face parte din două familii nucleare: familia părinţilor săi, familia de origine în care el deţine rolul de copil, şi familia pe care şi-o construieşte prin căsătorie sau familia de procreaţie în care el are rolul de soţ sau soţie” (Mihăilescu, I., 1993, pp.238). Pe de altă parte având în vedere că în societatea contemporană familia a ajuns la un stadiu în care valorile individuale tind să fie mai accentuate decât valorile colective şi în societatea românească se ajunge la ceea ce susţinea şi sociologul  D.J .van de Kaa (1987 apud C .Mureşan 1998, pp.28 ) că ,,toate aceste schimbări favorizează familia restrânsă în detrimentul celei numeroase”.
D. J. van de Kaa susţine că structurile familiale  din punctul de vedere al orientării în anumite direcţii au depins de o viziune individualistă asupra realităţii sociale în sensul că individul şi-ar asuma într-un fel responsabilitatea pentru propriile acţiuni, ar fi în stare să le controleze într-un fel şi deci alegerea i-ar aparţine lui ca individ, nu familiei ca instituţie fundamentală. Acest lucru se întâmplă, concluzionează  D.J.van de Kaa, datorită următoarelor stări de fapt:
          a) în epoca modernă se face trecerea de la vârsta de aur a căsătoriei, la zona coabitării;
          b) trecerea de la era ,,copilului rege” care are părinţi la era ,,cuplului rege” care are copii;
          c) trecerea de la folosirea metodelor contraceptive în scopul preventiv la folosirea acestora în favoarea autoîmplinirii;
     d) trecerea de la uniformitatea tipurilor de familie la pluritatea structurilor familiale şi formelor de gospodărie;
Astfel individul are tendinţa de a se orienta singur pentru a alege o formă sau alta de convieţuire iar responsabilitatea lui este împărţită ca şi consecinţă a alegerii sale între viaţa de cuplu şi aspiraţii personale individuale. Nu putem totuşi vorbi de un declin al familiei decât în măsura în care spunem că asumarea unei responsabilităţi influenţează într-un anumit mod partenerii cuplului. În perspectiva acestei alegeri individualiste, femeia a avut cel mai mult de câştigat: i-a crescut independenţa economică, posibilitatea de a avea o carieră socială şi profesională proprie şi odată cu aceasta creşterea gradului de satisfacţie psiho-socială legată de condiţia ei; pe de altă parte au existat şi aspecte negative: diminuarea funcţiilor familiei, sărăcirea vieţii de familie, diminuare îngrijirii copiilor mai ales afectiv şi de asemenea încărcarea femeilor cu mai multe activităţi profesionale decât pot suporta.
         b) familia extinsă (lărgită, compusă) care cuprinde pe lângă nucleul familial  şi alte rude şi generaţii, astfel încât, alături de cuplul conjugal şi copiii lui, mai pot figura părinţii soţului şi/sau soţiei, fraţii şi surorile soţului/soţiei (cu soţii, soţiile şi copiii lor); de regulă într-o familie extinsă trăiesc şi se gospodăresc împreună trei generaţii: bunicii,  părinţii şi copiii;
Tipurile de mai sus nu reprezintă decât tipuri ideale, cazurile concrete fiind abateri mai mult sau mai puţin semnificative de la modelul teoretic. De exemplu putem spune că, cuplul fără copii sau un părinte şi un copil sunt tot familii nucleare; de asemenea convieţuirea soţului şi soţiei cu unul din părinţii acestora, se poate numi la fel familie extinsă.
Avem în vedere că familia este constituită prin căsătorie. Analizând situaţia actuală putem spune că tendinţele din societatea românească contemporană sunt de a forma familii mai mult decât cupluri. Cazurile în care cuplurile nu legalizează mariajul sunt semnificativ mai puţine decât cele care realizează acest lucru ,,trei sferturi dintre gospodăriile familiale din România cuprind cupluri  căsătorite, o valoare ridicată între ţările europene” după cum rezultă şi dintr-un studiu realizat asupra familiei româneşti contemporane (Popescu, Raluca, 2010, pp.4)

2.      Abordări în constituirea familiei

Putem avea în studierea familiei contemporane o mare gamă de abordări atât în ceea ce priveşte structura internă a familiei, cât şi relaţia ei cu exteriorul. Constituirea unei familii şi funcţionarea are mai nou în vedere două abordări:
            1. Teoria costurilor şi beneficiilor care postulează că oamenii se conduc în aproape toate acţiunile lor după principiul de a obţine beneficii cât mai mari  cu costuri cât mai mici. Este vorba aici nu doar de costuri şi beneficii monetare, ci şi sociale, culturale şi psihologice. Aşa cum se poate observa această paradigmă se poate aplica şi familiei, în special când este vorba de alegerea partenerului conjugal şi de relaţiile de armonie în familie. În acest sens ,,indivizii combină doi factori: 1.valoarea rezultată din raportul costuri-beneficii, a unei variante şi 2.probabilitatea, expectanţele ca respectivul rezultat să se şi realizeze dacă se adoptă o anumită variantă (expectancy-value theory)” (Iluţ, P., 2000, pp.38).
            2.Teoria alegerii raţionale (Coleman, şi Iluţ,1990) care ne arată ca subiectul este capabil de a alege varianta optimă funcţie de situaţia în care se află. Aplicând această paradigmă a comportamentului raţional la problematica familiei Gary S. Becker arată cum foarte multe dintre dimensiunile ei pot fi prognozate şi explicate în termeni de capital, costuri, strategii raţionale. Compatibilitatea între membrii grupului, arată Gary S. Beker ( 1994, pp.214 şi pp.226 ).depinde de ,,a căuta persoana care îţi poate oferi mulţumirea dorită maximă” funcţie de ,,capitalul informaţional pe care îl deţin cei doi parteneri”.
Căsătoriile au în vedere alegerea partenerului după un anumit statut dar primul element este vecinătatea, după care urmează celelalte caracteristici privind statutul educaţional, resursele materiale şi aspectul fizic. Astfel vecinătatea pare a fi importantă pentru alegerea făcută la cei din mediul rural şi grupurile de prieteni la cei din mediul urban. Importanţa educaţiei este relevantă şi ea deoarece din studii sociologice rezultă că există o similaritate între cei cu studii de acelaşi fel la căsătorie, numai că tendinţa spre valori individualiste este mai puternică la cei cu studii superioare. Orientarea spre carieră, în special a femeilor, a devenit importantă şi influenţează în mare măsură formarea unei familii care se realizează la vârste mai înaintate funcţie de implicarea în procesul educativ care priveşte autorealizarea. De aici rezultă şi decalarea vârstei de concepţie a copiilor şi întemeierea unei familii prin căsătorie. Pe de altă parte veniturile nu sunt oricum principalul lucru pentru care se întemeiază o familie în societatea românească contemporană sau cauză a limitării numărului de copii într-o familie care este deja constituită ,,persoanele cu venituri mici sunt cele care adoptă modele familiale cu mai mulţi copii” (Barometru de opinie publică mai 2007, pp.62,). Cu toate acestea concepţiile asupra individualismului şi altruismului legate de înfiinţarea unei familii, procreare şi creşterea copiilor nu pot fi tratate cu uşurinţă.
O viziune în acest sens care implică individualismul şi responsabilitatea socială cu referire la familie a fost criticată de sociologul şi demograful L.R.Cliquet, (1991,apud C. Mureşan,1998 pp.30-32) care arată că, a fi individualist sau altruist în modul de comportare şi prin aceasta să poţi schimba ceva în societate este o viziune prea simplistă asupra lucrurilor Argumentele sunt de altă natură:
        a) a avea un număr de copii în diferite societăţi şi culturi nu depinde de diferenţele de valori individualiste contra altruiste ci, de valoarea pe care o are copilul pentru supravieţuirea, sănătatea şi securitatea adultului. În societăţile preindustriale a avea mulţi copii şi a-i ţine legaţi de familie era în interesul personal al indivizilor. În cultura modernă,  când o parte din funcţiile familiei sunt preluate de alte mecanisme sociale, interesul individului este să aibă mai puţini copii, doar câţi să-i satisfacă nevoile parentale emoţionale, dar bine echilibrat cu povara parentală şi nonmaterială - deci este problematică afirmaţia că omul altruist este mai altruist decât altă dată;
             b) este unanim recunoscut faptul că în timpurile moderne apare o schimbare marcantă a atitudinii faţă de copii. Dar această schimbare este una eronat clasificată ca fiind una egoistă, individualistă, pentru că de fapt ea este parte integrantă a unei evoluţii mai generale de umanizare a valorilor sociale şi a relaţiilor dintre indivizi-evoluţie începută de ,,curentul iluminist” - care se aplică tuturor categoriilor de vârstă: copii, bătrâni dar şi adulţi. Modernizarea care a permis controlul mortalităţii şi al fertilităţii, a însemnat şi generalizarea educaţiei, a securităţii sociale şi tot ea a făcut posibilă implementarea idealurilor umaniste - deci a te autorealiza şi a nu te orienta şi către copii este nejustificat;
            c) în multe ţări oamenii doresc să aibă copii şi doresc ca aceştia să fie performanţi în viaţa socială şi în societate; niciodată în istoria societăţii nu s-a acordat atâta grijă condiţiilor de viaţă materiale şi afective ale copilului - iar acest fapt nu poate fi catalogat drept egoism, ci mai degrabă o nouă formă de altruism;
           Astfel putem afirma că studierea familiei are importante valenţe teoretice şi practice: datorită numărului mic de membri şi  a relativei ei stabilităţi, familia poate fi privită ca un mic laborator, putându-se înregistra date, mecanisme, determinări cauzale cu destul de mare precizie, dar în condiţii naturale; orice prognoză şi politică demografică trebuie să ţină seama de concepţia şi comportamentul natalist al cuplurilor (planificarea familială); chiar în societăţile în care o parte a creşterii şi educării copiilor este preluată de  alte instituţii, familia rămâne principala instanţă de socializare şi educare a copiilor; tot mai mult se vorbeşte astăzi nu numai de terapia familiei, ci şi de terapia prin familie, considerându-se că familia este cel mai important şi  eficient grup de suport în atitudinile şi comportamentele deviante, boli fizice, boli psihice grave; cu deosebire în perioadele de tranziţie familia constituie o importantă sursă de înregistrare a unor indicatori şi prin urmare, de proiectare şi ajustare a politicilor sociale; de asemenea, o cultură maritală şi familială bazată pe cunoaşterea în domeniu, conjugată şi cu alţi factori favorizanţi, poate constitui substanţial la succesul personal în viaţa de familie.

3.      Funcţiile familiei

Funcţia economică – presupune a asigura resursele materiale, financiare necesare existenţei familiei (locuinţă, hrană, haine, etc.). Această funcţie este foarte importantă. Dacă ea este realizată corespunzător, atunci familia se poate concentra şi poate îndeplini şi celelalte funcţii. Această funcţie este realizată de ambii soţi prin aducerea veniturilor (ca urmare a exercitării unei profesii, cel mai des), prin procurarea şi producerea hranei, a obiectelor de îmbrăcăminte şi de trai, prin transmiterea profesiei şi/sau susţinerea copiilor în alegerea profesiei.
Referitor la familia românească contemporană se observă că un rol important în distribuţia şi folosirea resurselor este alocat femeii care este „stăpâna casei”:  „nu numai că face mai multe în casă şi în privinţa copiilor, dar ea şi decide într-o mai mare măsură ce trebuie făcut” (Popescu, R., 2010 pp.23)
Funcţia de socializare – presupune a transmite cu scopul asimilării de către copii, mai ales, dar şi de către toţi membrii familiei a atitudinilor, valorilor, principiilor, modelelor de comportament caracteristice unui anumit grup social. Cu alte cuvinte, este vorba de funcţia de educare. Scopul acesteia este integrarea în societate a persoanei (copilului). Educaţia se manifestă la toate nivelurile: material, fizic, psihologic, moral, spiritual. Evident, familiile au diferite grade de manifestare a acestei funcţii: unele se preocupă foarte mult de educarea membrilor săi, în timp ce altele mai deloc.
Funcţia de solidaritate – presupune a asigura unitatea şi stabilitatea familiei. Ea implică manifestarea sentimentelor de afecţiune, de respect, de apartenenţă la grupul familial, a încrederii membrilor unii în alţii, a ajutorării şi a susţinerii reciproce de-a lungul timpului, a dezvoltării intimităţii. Se observă că în ultima vreme această funcţie pare din ce în ce mai slab îndeplinită, fapt dovedit de creşterea ratei divorţurilor şi a înmulţirii relaţiilor de concubinaj, a celibatarilor şi a familiilor monoparentale.
Funcţiile enumerate de socializare şi de solidaritate duc la o viziune asupra familiei ca factor care produce comportament prosocial. Acest termen face referire, aşa cum rezultă din concept la cei care, prin comportamentul lor nu lezează, ci dimpotrivă, consolidează normele şi valorile sociale. În ,,Dicţionarul de psihologie socială”(1981, pp.200) termenul de comportament prosocial se defineşte ca fiind, ,,comportament caracterizat prin orientare spre valorile sociale”.
Raportat la resursele cele mai importante pentru cuplu, materiale vs nonmateriale în familia românească contemporană ,,mulţumirea faţă de resursele imateriale ale familiei este ridicată, în timp ce faţă de resursele materiale este mai degrabă scăzută. Modelul satisfacţiei este unul în care relaţiile din interiorul  familiei dar şi cele din exterior, cu vecinii, sunt foarte bune, în care locuinţa este satisfăcătoare, dar în care veniturile familiei sunt apreciate mai degrabă negativ”  (Popescu, R., 2010 pp. 23). Putem spune că raportat la aceste aspecte se regăsesc în mare măsură acele elemente care favorizează comportamentul prosocial şi în familia românească.
Funcţia sexual-reproductivă – presupune ca cei doi soţi să se satisfacă sexual reciproc şi să dea naştere la copii. Aceste două componente ale acestei funcţii sunt îndeplinite diferit, în sensul că în unele familii accentul se pune pe împlinirea sexuală, în timp ce în alte familii, se acordă o importanţă mai mare naşterii copiilor. Evident acest lucru este dependent de cultura din care fac parte familiile, de gradul şi tipul de educaţie avut, de credinţele religioase, de dorinţa şi caracteristicile fizice şi psihologice ale celor doi soţi (parteneri). Actualmente, în societăţile mai avansate economic cuplurile şi familiile tind tot mai mult să pună in prim plan împlinirea afectiv-sexuală, după care cea reproductivă.
În societatea contemporană românească aşa cum am putut observa şi mai sus a avea copii nu depinde neapărat de cantitatea veniturilor monetare obţinute cât de alte norme şi principii mai degrabă de ordin socio-cultural. Oricum ,,costul material şi psihic al utilizării contraceptivelor, este tot mai redus, iar informaţia despre acestea tot mai răspândită ceea ce face să existe un control deplin asupra naşterilor” (Rotariu, T., 2000).

         Concluzii

Familia contemporană românească, trece astăzi printr-o situaţie dificilă, marcată de schimbări dramatice atât pe plan material din punctul de vedere al resurselor economice, cât şi pe plan axiologic, prin confruntarea cu noi valori şi norme sociale impuse membrilor ei de un nou mod de viaţă care cere o revizuire la nivel comportamental.
        Individul, membru al unei familii mai mult sau mai puţin numeroase, trebuie să se adapteze noilor condiţii şi să acţioneze în conformitate cu ceea ce este de dorit din punct de vedere social, atât pentru stabilitatea familiei sale cât şi pentru păstrarea echilibrului în plan psihic şi social.
Familia poartă cea mai mare responsabilitate pentru cum îşi educă membrii, dar multe dintre lucruri îi scapă de sub control; acestea se învaţă din situaţiile concrete de viaţă, după teoria pedepsei şi răsplăţii. Familia din care faci parte contează, pentru că, a  acţiona într-o situaţie dată înseamnă în primul rând a nu compromite pe cei care te-au educat într-un anumit fel; în al doilea rând contează interesul şi relaţia pe care o ai cu celălalt (acţionezi pentru venituri materiale şi simbolice, ca stima respectul, onoarea, dar nu din demnitate); în al treilea rând acţionezi din dorinţa de a fi acceptat de ceilalţi (dar şi din milă şi ruşine); în al patrulea rând îţi asumi riscuri pe care ştii că le poţi controla (mai mult fără a implica resursele tale); în al cincilea rând fuga de disconfort şi de stres îşi spun cuvântul, pentru că a face un lucru pentru a te simţi bine este cel mai important lucru, acest fapt, deşi atrage laude, nu este unul care depinde în mod esenţial de acestea, ci este făcut ca o tendinţă de împlinire şi de evoluţie.
Imaginea asupra individului ca om, depinde în cea mai mare măsură de imaginea familiei sale; în societatea românească, unde familia este încă pe primul loc, imaginea membrilor ei este imaginea ei, mai ales în zonele rurale unde anumite valori şi obiceiuri se păstrează nealterate; dar amprenta socialului modernizat îl obligă pe individ să acţioneze în conformitate cu regulile lumii moderne unde costurile şi beneficiile marchează orice acţiune; plăcerea de a face o acţiune rămâne doar un mod tradiţional de comunicare, care contribuie la stabilitate unui sistem ca întreg, a societăţii ca şi comunitate; modernul se bazează pe o comunicare, pe perceperea riscurilor concrete şi a nu te compromite, nu mai este o problemă de familie, ci un model comportamental asumat de individ prin care acesta îşi construieşte propria imagine; discreditarea familiei lui se leagă indirect de discreditarea lui ca fiinţă socială, iar stabilitatea familiei depinde de modul cum înţelege să contribuie la echilibrul social, prin resursele pe care le are în prezent (materiale şi simbolice) şi pe care le va putea obţine în viitor.


BIBLIOGAFIE

Chelcea S.,1981, Comportamentul prosocial în Dicţionar de psihologie socială, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti

Cliquet L.R.,1991, The second demographic transition:fact or fiction? (în C. Mureşan, 1998, Evoluţia demografică a României, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca)

Coleman J.S.,1990 Foundation of social theory, Cambridge and London,The Belknap Press of Harvard University Press, în M.Lallement,1998, Istoria ideilor sociologice, vol II, Antet Oradea

Iluţ P.,1996, Familia şi gospodăria în Sociologie, Ed. Mesagerul, Cluj

Iluţ P.,2000, Iluzia localismului şi localizarea iluziei. Teme actuale ale psihosociologiei, Polirom, Iaşi

Mihăilescu I.,1993, Familia în Dicţionar de sociologie(coord.C.Zamfir ,L .Vlăsceanu)Ed. Babel Bucureşti

Mitrofan, I., Ciupercă C., 1997, Introducere în psihosociologia şi psihosexologia familiei, Ed. Alternative, Bucureşti,

Mureşan C., 1998, Evoluţia demografică a României. Tendinţe actuale şi viitoare, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

Popescu, Raluca, 2010, Profilul familiei româneşti contemporane, în Revista Calitatea vieţii, XXI, nr. 1-2, pp.5 – 28

Rotariu, T., 2000, Starea demografică a României în contextul european, posibile politici demografice şi consecinţele lor., Biblioteca Facultăţii de Istorie şi Filosofie a UBB (suport de curs) Cluj

Barometru de opinie publică, 2007, Viaţa în cuplu, Fundaţia Soros, România


                                                                                     Muthi Eugenia
                                                                                    Cârcu Andreea
                                                                                    Flămând ValentinaNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu