luni, 27 mai 2013

CONSILIUL DE COOPERARE A LUI FREINET

Practicată de mai bine de 75 de ani, pedagogia Freinet îşi demonstrează şi azi profunda actualitate, fiind bazată pe valori universale: Responsabilitate, Cooperare, Întrajutorare, Autonomie. Este centrată pe copil, luând în considerare cele 3 componente ale personalităţii sale: Unicitate, Diversitate, Globalitate.
     Deoarece nu am putut experimenta acestă alternativă pedagogică Freinet voi prelua câteva opinii a unor învăţătoare, respectiv instructoare care au avut ocazia să experimenteze această alternativă în cadrul unor şcoli, în care ele îşi desfăşoară activitatea:
·        Cooperarea- de la vorbe la fapte
            Faptul că fac parte dintr-o clasă Freinet îi face pe copii să se comporte diferit faţă de ceilalţi, viaţa cooperativă având un impact puternic asupra personalităţii fiecăruia.
            Copiii sunt mult mai apropiaţi, dar şi mai comunicativi şi încearcă să ia deciziile corecte în orice situaţie apărută în viaţa clasei.
            Întâlnirea de dimineaţă are un efect neaşteptat în ceea ce ne priveşte deoarece nu am crezut că vor fi atât de dornici să cuvântul în faţa celorlalţi. Acest lucru na dovedeşte că legăturile afective sunt foarte puternice şi chiar cei mai timizi şi nesociabili dintre ei, până la sfârşitul anului şcolar au ţinut să ia cuvântul la aceste întâlniri.
            La şcoala din Reghin există şi consiliul delegaţilor pentru că toate clasele învăţământului primar îşi desfăşoară activitatea în acelaşi perimetru şi toate utilizează tehnicile Freinet. La aceste consilii se stabilesc activităţile comune ale şcolii şi modul de organizare a acestora, se iau decizii în legătură cu activitatea şcolară(orar,pavoazare,carnaval,activităţi opţionale).
          De asemenea, copiii din clasele Freinet susţin o permanentă corespondenţă cu colegii din alte clase similare precum şi cu copii din clasele Freinet din Franţa. Fiecare clasă Freinet are cel puţin 2 clase corespondente din ţară şi de peste hotare, unii având chiar 4 clase corespondente. Aceste corespondenţe nu se desfăşoară în mod obligatoriu între copii de aceeaşi vârstă, existând corespondenţe între copii de la şcoala primară şi cei de la grădiniţă. Acesta nu este un impediment, dimpotrivă copiii sunt interesaţi de viaţa celorlalţi mai mici sau mai mari.
        Corespondenţele au dus la întâlniri directe, acestea desfăşurându-se sub forma unui proiect comun, de descoperire aprincipalelor obiective turistice ale regiunii. Copiii şi-au cunoscut corespondenţii direct, au împărtăşit din experienţele lor, au creat altele noi şi şi-au făcut proiecte de viitor.
         În timpul vacanţei, şcoala de vacanţă a constituit locul unde s-a văzut şi s-a simţit cel mai bine cooperarea între copii şi adulţi. Aici copiii nu aveau în apropiere sprijinul părinţilor şi singurele persoane de încredere erau monitorii şi animatorii.Participând la atelierele din tabără, la consiliile de grupe, tabără, cantină, carnaval, copiii au învăţat ce înseamnă responsabilizarea, dar şi faptul că a coopera înseamnă a respecta pe celălalt, a ţine cont de părerile celor din jur, a participa la activităţi comune, conlucrarea între participanţii la tabără reflectându-se în expoziţia finală care a avut un real succes.
·        Consiliul clasei-cheia de boltă a organizării cooperative a unei clase Freinet-Înv.Claudia Cociuba-Şcoala cu clasele I-VIII nr.21-„Vincenţiu Babeş”-Timişoara
       Consiliul clasei este o formă de cooperare,dar şi un loc de împărţire şi dexerciţiu al puterii.
       Consiliul clasei este o activitate de socializare care vizează integrarea copilului în grup, dezvoltându-i simţul resposabilităţii, precum şi aptitudinea de a comunica. Această activitate îl poate ajuta pe copil să treacă mai uşor peste unele obstacole pe care viaţa i le scoate în cale,şi să se descurce mult mai bine, atât în viaţa colectivului clasei ,cât şi în   viaţa reală, în societate.
       Consiliul clasei este deci un loc în care copiii se întâlnesc pentru a discuta şi pentru a analiza toate problemele clasei;  se organizează activităţiile viitoare şi în urma discuţiilor se iau în comun deciziile.
       Consiliul clasei are o frecvenţă săptămânală şi este condus de un preşedinte ales care modelează dialogul.Tot aici se reglează şi eventualele conflicte,se discută abaterile de la normele de comportament şi se dau pedepse.
        Tratându-i ca pe nişte parteneri, nu facem altceva decât să-i câştigăm de partea noastră.
                                                                                                                         

  
ALTERNATIVA PEDAGOGICĂ FREINET
NOUTĂŢILa începutul secolului al XX-lea o serie de mişcări novatoare şi reformatoare s-au produs în pedagogie, propunând alternative care sunt valabile şi azi: Montessori, Waldorf, Step by step, Freinet şi Jena-Petersen. Practicată de mai bine de 75 de ani, pedagogia Freinet îşi demonstrează şi azi profunda actualitate, fiind bazată pe valori universale: responsabilitate, cooperare, întrajutorare, autonomie. Este centrată pe copil, luând în considerare cele trei componente ale personalităţii sale: Unicitate, Diversitate, Globalitate.
Celestin Freinet este unul dintre cei mai remarcabili promotori ai spiritului şcolii active şi cel care a reuşit să-l impună, nu fără dificultăţi, în întregul învăţământ primar francez. Freinet aduce în atenţie o pedagogie a muncii motivate, spunând despre pedagogia Freinet că este o "Pregătire pentru viaţă prin muncă" . Această alternativă pedagogică se desprinde din tradiţional şi se  bazează pe valori progresiste, care organizează clasa în jurul a trei axe: punerea în aplicare a responsabilizării, a autonomiei şi a cooperării.
Punerea în aplicare a responsabilizării, în primul rând pe planul colectivităţii, se realizează prin organizarea cooperativă, modalitatea de luare a deciziilor, votul, elaborarea regulilor şi gestionarea materialului, iar în al doilea rând, pe plan individual, este vizată angajarea personală prin exerciţii legate de o meserie, responsabilităţi, luarea în grijă a unor grupe, echipe, ateliere, contractul minim de muncă.
Punerea în aplicare a autonomiei se concretizează prin faptul că dascălul nu mai este stăpânul absolut, el îşi împarte puterea în cadrul instituţiilor, el nu mai este singurul care ştie să ia decizii, copilul se ocupă de propria sa activitate, munca individuală şi autocorectarea.
Punerea în aplicare a cooperării se efectuează prin întrajutorare şi se instituţionalizează atunci când, prin luare în grijă temporară sau permanentă, un copil mai mare se ocupă de unul mai mic. Realizarea proiectelor colective necesită implicarea fiecăruia în parte: albume, jurnale, întâlniri, ore desfăşurate în alte locuri decât în clasă. Consiliul de Cooperare este una dintre tehnicile care îi ajută pe elevi să înţeleagă că pe lângă drepturile individuale au şi drepturi colective, drepturi care implică responsabilităţi şi în acelaşi timp şi datorii, îi învaţă să se cunoască şi să se ajute reciproc.
NOUTĂŢIPedagogia Freinet este o pedagogie centrată pe copil, punând accent pe motivaţie,  datorită mulţimii de activităţi care pot fi alese de grupuri sau echipe de lucru, pe recunoaşterea propunerilor fiecăruia şi luarea lor în calcul de către tot grupul, pe punerea în practică a unor activităţi autentice. În viziunea pedagogului francez introducerea mai multor instrumente şi tehnici didactice, cum ar fi jurnalul şcolar, textul liber, corespondenţa şcolară, ancheta documentară, exprimarea plastică, exprimarea corporală, creaţia  manuală, exprimarea dramatică, ieşirea şcolară, îi dă posibilitatea elevului să-şi dezvolte la maximum capacităţile şi contribuie la modificarea relaţiei învăţător-elev. Considerat a fi tehnică de bază a pedagogiei Freinet, textul liber este acel text pe care „copilul îl scrie în mod liber, când are chef să-l scrie şi pe tema care îl inspiră" (C. Freinet) . Rolul cadrului didactic este acela de a găsi  spaţiu în orar pentru textul liber, să deschidă clasa pentru viaţă, să ajute pe copil să-şi găsească cuvintele care să-i exprime cel mai bine sentimentele, emoţiile, să nu facă tot timpul observaţii  de genul :  ai scris cu greşeli, ai murdărit hârtia, nu ţi-ai ales cuvintele, nu ţi-ai revăzut frazele, etc. Textul liber se citeşte în faţa colegilor, într-un climat de încredere şi bunăvoinţă, bineînţeles dacă elevul doreşte, iar colegii au o atitudine critică valorizantă, nu distructivă. Valorificarea muncii elevilor poate fi realizată prin publicarea textelor în revista clasei sau a şcolii, de asemenea, se pot organiza lecţii deschise, de discuţie, analiză pe text, dar şi analiză gramaticală şi de ortografie, cercuri de lectură care să stimuleze creaţiile literare, dar şi prin multe alte activităţi, prin care profesorul poate încuraja permanent originalitatea elevilor, ingeniozitatea lor.
Într-o clasă Freinet evaluarea nu vizează o ierarhizare, ci are ca scopuri depăşirea eşecurilor şcolare şi valorizarea reuşitelor (totale sau parţiale) ale elevilor, care, ajutaţi, trebuie să ajungă la realizarea proiectelor lor individuale. Pornind de la planul său individual de muncă elevul îşi corectează singur munca cu ajutorul fişierelor  auto-corective sau codurilor de culori, determinându-şi gradul de reuşită. Deoarece pedagogia Freinet realizează programa şcolară elevii primesc şi calificative/note şi teste de control, care nu au ca scop sancţionarea greşelilor, ci informarea asupra progreselor elevilor şi decernarea certificatului necesar societăţii şi recunoscut de aceasta.                                                                             
          Alternativa pedagogică Freinet este o pedagogie modernă internaţională şi cooperativă, validată de cercetările actuale asupra mecanismelor învăţării, demonstrând necesitatea de a lua în calcul globalitatea copilului, structurarea propriilor cunoştinţe prin corectarea propriilor erori.

                                              
Tehnicile lui Célestin Freinet

      Acţiunea pedagogică, în viziunea lui Freinet, este cu mult schimbată faţă de concepţia pe care o adoptă şi promovează învăţământul tradiţional.  Célestin Freinet optează pentru studiul individual al fiecărui elev în parte, respectiv pentru a studia ceea ce il pasionează pe individ în mod deosebit. Rolul educatorului în acestă dezvoltare psihosociala este acela de a se adapta la trebuinţele   copilului, să ia în considerare interesele, dorinţele, preferinţele şi înclinaţiile sale; să fie la un nivel cu cei mici, explorând împreună cu ei şi să-i sprijine întru totul. Educatorul trebuie să fie considerat un coleg, un prieten de nădejde pentru ca preşcolarii să se poată manifesta liber, fără să se simtă în nici un fel constrânşi, de aceea cadrul didactic nu constrolează, nu atenţionează şi nu pedepseşte.
       Scopul fundamental al tehnicii freineriene este acela de a avea în centru său individual, precum şi relaţiile sale interumane.  Liberatea de a alege între mai multe obţiuni, constituie faptul că acesta este capabil de a-şi dezvălui interesele, va dobândi încrederea în sine şi va acţiona conform propriilor opinii. Pe parcursul dezvoltării sale, se adaugă mai multe tehnici, printre care se numără: muzica, desenul liber, avizierul şcolar, toate acestea favorizând o mai multă autonomie, realizând care îi sunt limitele şi posibilităţile. Pentru el totul pare un joc, dar de fapt el munceşte: 
      „Jocul şi munca se confundă, scrie Célestin Freinet, jocul nefiind altceva decât o formă de muncă mai bine adaptată ca munca arbitrară a adulţilor, la necesităţile funcţionale ale copiilor, şi care se desfăşoară într-un mediu şi într-un ritm cu adevărat pe măsura lor” (1950, p. 206).
     Tipologia educaţiei promovate de Freinet este învăţarea centrată pe rezolvarea unor probleme de către grupurile de copii, aflate sub îndrumarea cadrelor didactice. Munca în grupuri mici este considerată mijlocul fundamental de educaţie. Formarea grupurilor se face la alegerea copiilor şi durează 3-4 săptămâni. Neintervenţia educatorului îi va permite copilului să conştientizeze valoarea sa ca membru al unui grup ca şi valoarea celor cu care colaborează. În acest caz rolul educatorului se va limita doar la organizarea materialelor necesare educaţiei, menţinerea climatului de încredere.


    Autorii materialului :

               Deac ( Silaşi) Lenuţa 
               Andreica Gabriela
                Filipaş Paula-Florina
    Anul: II, Extensia: Năsăud , Bistriţa     Bibliografie:

 1.  -Inst.Codruţa Brancu, Inv.Claudia Cociuba
  BIBLIOGRAFIE: „REVISTA DE PEDAGOGIE”- NR.1-12/2006
                             COORDONATOR: NICOLESCU
 2. Staticlb.didactic.ro /Alternative educaţionale pdf.
 3. Catalano, H(2011), Dezvoltări teoretice şi instituţionale în alternativele educaţionale,    Editura Nomina, Piteşti
4. Rădulescu, M(1999), Pedagogia Freinet- un demers inovator, Editura Polirom, Iaşi
5. Ion Albulescu , Alternative Educaţionale
6.Ion Albulesc, Doctrine pedagogice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007.

7. Pettini, Aldo, Freinet si tehnicile sale, Editura CEDC, Bucureşti, 1992.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu