vineri, 24 mai 2013

Învățământul românesc între pedagogia post comeniană și pedagogiile alternative

  


1.      Introducere
2.      Istoria alternativelor educaționale în România
3.      Diferențe de abordare dintre învățământul tradițional și cel alternative
4.      Din punct de vedere al atitudinii cadrelor didactice
5.      Din punct de vedere al conținuturilor predate
6.      Din punct de vedere al strategiilor de învățare
7.      Din punct de vedere al evaluării
8.      Din punct de vedere al participării familiei
9.      Bibliografie
10.  CuprinsIntroducere

       În istoria învățământului românesc ca de altfel și în istoria românilor, exista două perioade importante de care își amintesc aproape toți adulții și o parte a adolescentului: perioada de dinainte și după 1989. Dacă înainte de 1989 era interzis cu desăvârșire să fi altfel decât ceilalți, în toate domeniile vieții, după acest an apare diferențierea mai elocventă între ce e bun, mai bun, foarte bun, dar și ce e mai puțin bun. Această etapă de trecere de la ceva "stas" la democrație a fost percepute în ansamblu în mod pozitiv având loc o serie de schimbări in viața omului si inclusiv a societății. Aceste schimbări au cuprins implicit și învățământul. S-a trecut astfel la pluralismul educativ prin apariția alternativelor educaționale. Această apariție a creat la momentul respectiv reacțiile diferite din partea tuturor persoanelor implicate în mod direct sau indirect, deci controverse care din păcate sau din fericire se mai menține și astăzi.
       Este de înțeles faptul că orice început are o serie de dificultate cu care se confruntă, dificultate de natură organizatorică. Pe parcursul timpului s-au constituit servicii și comisii care răspundeau de această problematică : in 1977 s-a constituit Direcția Învățământ Post-liceal, Particular și Alternative Educaționale, urmând ca în 1999 să apară Comisia Națională pentru Alternative Educaționale. Deși s-au făcut și demersuri curriculare, trebuie amintit faptul că în afara alternativelor educaționale Freinet și Step-by-Step, celelalte nu au respectat curriculumul național.
      Pe lângă demersurile curricular a fost nevoie și de o serie de demersuri formative care erau centrate pe:
-  încurajarea unităților de învățământ alternativ să-și definească cu precizie misiunile și obiectivele strategice;
- determinarea instituțiilor să-și dezvolte propriile sisteme de evaluare a performanțelor;
- compatibilizarea instrumentelor și a procedurilor de evaluare și acreditare românești cu cele practicate în cadrul UE ;
- informarea promtă și eficiența clienților asupra capacităților și performanțelor diferitelor unități de învățământ alternativ preuniversitar;
- protejarea colectivitătilor împotriva instituțiilor care nu dețin capacităților necesare pentru realizarea angajamentelor publice asumate .
      În România spre deosebire de alte țări alternativele educaționale s-au integrat în învățământul de stat nu în cel particular. Se impune precizarea că tratarea echilibrată și pluralismul educativ  trebuie să pornească de la cunoașterea specificului fiecăruia dintre alternativele educaționale care funcționează în România.
 
Prima definiție a alternativelor Educaționale a fost dată în 1993 în Dictionarre actual de l' educationale, preluată la noi de Sorin Cristea astfel " alternativele pedagogice reprezintă acele variante de organizare școlară care conferă diferite soluții de schimbare a perceptelor oficiale aplicate într-o anumită epocă sau într-un anumit context "
        Pană la apariția alternativelor educaționale, învățământul tradițional a fost cea mai adecvată formă de educație stația. Acum însă, învățământul care punea accent pe achiziții și reproducerea unor capacități și abilități dinainte cunoscute, prin metode prestabilite care creează ierarhii, trebuie înlocuit cu unul care poate asigura crearea de competențe care să formeze oameni capabili să învețe toată viața să răspundă adecvat la schimbările sociale, culturale, politice și informaționale. Este foarte clar că dacă până acum și probabil chiar și acum( în cadrul învățământului tradițional) accentul se pune(a) pe transmiterea și asimilarea de informații acum menirea cadrului didactic este de a forma personalități capabile de a răspunde multiplelor schimbări care apar în societate, de a face față în mod corespunzător acestora.
Prezența alteranativelor educaționale în peisajul educațional românesc este una benefică ,reprezentând și un factor stimulativ pentru învățământul tradițional, apare astfel concurența pozitivă.

    Istoria alternativelor educaționale în România

 În literatura pedagogică românească persistă încă ideea eronată ca istoria învățământului alternativ începe după 1989. Studierea cu atenție a surselor istoriografice conduce la concluzia că învățământul românesc a fost racordat, aproape în permanența, la principiile europene și mondiale.sincronizarea pedagogiei și a practicii educative autohtone cu experimentele din alte sisteme de educație s-a realizat fie direct, în timpul stusiilor sau al stagiilor de pregătire din străinătate, prin accesul la operele în original ale fondatorilor de alternative, prin contacte personale cu fondatorii alternativelor, fie prin traducerea în românește a operei acestora sau prin publicarea de lucrări și studii originale, fie prin inițierea, în țara noastră, a unor forme de învățământ în alternativele educaționale.

In comunicatul de presă al M.E.C si C.N.A.E. din 31.03.2004 sunt precizate cele cinci forme de educații alternative existente în România:
·         Pedagogia Waldorf (1990)
·         Pedagogia Montessori(1993)
·         Pedagogia Freinet(1995)
·         Alternativa Step-by-Step(1996)
·         Planul Jena(1996)

    În studiul “Alternativele Educaționale din România”, elaborate de Ministerul Educației și Cercetării în anul 2003 sunt descrise foarte explicit, din mai multe puncte de vedere, diferențele de abordare dintre învățământul tradițional și cel alternative.
Diferențe de abordare dintre învățământul tradițional și cel alternativ:

                            
1.      Din punct de vedere al atitudinii cadrelor didactice:

Învătământul tradițional
Învățământul alternative
*      Școala pregătește elevii pentru viața;
*      Cadrul didactic pune cunoștințele la dispoziția elevului;
*      Școlarizarea este o sarcină de suportat ;
*      Educația este privită ca rezultat, manifestându-se o obsesie pentru un învățământ dur, tare, de varf;
*      Elevii sunt consumatori pasivi de informație și autoritate;
*      Procesul de învățare este o progresie liniară prin acumulare de informații și deprinderii;
*      Educatoarea este centrul atenției, al clasei și al activității;
*      În majoritatea cazurilor , cadrul didactic iși impune propriile idei și preferințe în predarea conținuturilor, indiferent de nevoile și posibilitățile copiilor.
*      Școala face parte din viață;
*      Copilul învață prin descoperire în interacțiunea sa cu mediul;
*      Școala este mai blândă decât cea tradițională iar materia nu reprezintă un scop în sine, ci este privită ca modalitate de dezvoltare a tuturor capacităților necesare unui om complet, astfel , școlarizarea devine intersantă și neconstrângătoare;
*      Educația este privită ca proces de dezvoltare armonioasă. Sistemul este astfel conceput,încât să ii ajute deopotrivă pe cei slabi în atingerea unui nivel acceptabil,cât și pe copii dotați în aspirația lor naturală spre performanțe cât mai notabile;
*      Relația profesorului cu elevii reprezintă o construcție reciprocă, dinamica ce se repliază permanent în funcție de circumstanțe și scopuri educative, iar elevii se implică activ în descoperirea noilor informații;
*      Procesul de învățare este văzut ca o spirală care se tot întinde având conținut, profunzime și amplitudine;
*      Educatoarea are rol nonintervenționist în clasă;
*      Cadrul didactic nu iși impune voința în fața copiilor, forțându-i să accepte idei, preferințe și interese nespecifice,ci îi asistă și îi ajută să iși satisfacă propriile trebuințe.2.      Din punct de vedere al conținuturilor predate :


Învățământul tradițional
Învățământul alternativ
*      Conținutul programei este prezentat global;
*      Programa este elaborată de experți pe criteri externe;
*      Luarea decizilor ierarhică și centralizată;
*      Diferențele de cultură și individuale sunt ignorate deoarece se presupune că elevii se adaptează la cultura dominantă, în foarte puține cazuri cadrele didactice apelează la realizarea unor conținuturi individualizate in funcție de nevoile colectivului de elevi;
*      Informațiile predate/transmise sunt bazate pe manual și culegeri de exercitii; 
*      Accentul se pune pe însușirea deprinderilor de bază .
*      Conținuturile se elaborează progresiv pe măsura ce copiii fac conexiuni;
*      Conținuturile sunt elaborate în conformitate cu cerințele elevilor și adaptate la nevoile lor;
*      Luarea deciziilor este partajată între participanți;
*      Elevii sunt pregătiți mai bine pentru viitor prin recunoasterea faptului că în realitate există o lume multiculturală  iar indivizii sunt diferiți unul față de celălalt;
*      Pentru înțelegerea unei teme atât învățătorii cât și elevii sunt obligați să folosească largi bibliografii astfel nu se pune accentul pe un manual anume. La profesori se elimină situații penibile de neconcordanță între manualele noastre și cele internaționale, iar la elevi se elimină disprețul față de cărți ce este cauzat la foarte mulți de către manual și de cărțile de “lecturi obligatorii”. În locul manualului gata scris, elevul Waldorf primește un caiet neliniat, pe care îl va umple cu noile cunoștințe dobândite astfel, caietul devine propriul său manual, pe care îl va îngriji,în care va scrie cât se poate de frumos și pe care îl va orna cu imagini și desene din lecțile parcurse;
*      Accentul se pune pe înțelegerea conceptelor importante.


3.      Din punct de vedere al strategiilor de învățare:

Învățământul tradițional
Învățământul alternative
*      Cadrul didactic este singura sursă de informații, elevii nefiind încurajați să caute și alte surse alternative de cunoaștere;
*      Educatorii sunt considerați a fi pe deplini instruiți;
*      Comportamentul elevilor este responsabilitatea directă a cadrului didactic;
*      Cadrele didactice percep elevii ca pe niște pagini albe pe care trebuie să fie înscrisă informația;
*      În majoritatea cazurilor activitatea se realizează individual și frontal.
*      Se realizează situații de învățare bazate pe experiența directă , interacțiuni sociale și cercetare. Un copil învață mult mai repede și mai ușor dacă acesta este lăsat să își rezolve singur situațiile de învățare, în limita posibilului făra intervenții din partea cadrelor didactice, deoarece se poate fura copilului posibilitatea de a învăța și se pot produce greșeli de cele mai multe ori involuntare, acestea fiind uneori decisive pentru dezvoltarea normală a copilului;
*      Educatorii sunt o autoritate blândă, dar hotărâtă pe care copilul o va respecta cu sfințenie, iar ei se comportă într-o manieră interactivă fiind doar mediatori ai procesului de învățare;
*      Cadrele didactice îndrumă și oferă informații elevului;
*      Cadrele didactice acceptă ideea conform căreia elevii sunt și ei la rândul lor ființe
umane înzestrate cu rațiune și gândire;
*      De cele mai multe ori elevii lucrează în perechi sau în grupuri mici,activitatea frontală fiind aproape inexistentă.

4.      Din punct de vedere al evaluării :

Învățământul tradițional
Învățământul alternative
*      Evaluarea este făcută în momente fixate printr-o programă anuală și semestrială;
*      Evaluarea este bazată pe competitivitate ceea ce implică adesea tentația de a copia temele sau la lucrări ;
*      Inteligența este măsurată în capacități lingvistice și logico-matematice;
*      Cunoștințele acumulate de elev ies în evidență prin răspunsurile corecte date la probele de evaluare reprezenând o validitate pentru cadrul didactic;
*      Predarea și evaluarea sunt percepute ca fiind procese separate .
*      Evaluarea este continuă și se realizează adesea prin portofolii,observare de către cadrul didactic și prin fișe de progres;
*      Se evită crearea unor situații de competitivitate iar inexistența notelor duce la o lipsă a tentației de a copia astfel evaluarea reflectă nivelul real al cunoștințelor copilului;
*      Inteligența este evaluată prin soluționarea problemelor din viața reală punându-se accentul pe talentele artistice ale copiilor;
*      Nu se pune accent pe învățarea mecanică ci pe înțelegerea conținuturilor și posibilitatea aplicării acestor cunoștințe noi în situații reale;
*      Evaluarea se îmbină cu predarea.

5.      Din punct de vedere al participării familiei:

Învățământul tradițional
Învățământul alternative
*      Părinții sunt văzuți ca outsider și de cele mai multe ori nu sunt implicați în activitătile lor ;
*      Ședințele cu părinții sunt principalul mijloc de comunicare cu aceștia;
*      Supravegherea efectuării temelor este modul în care părinții se implică în activitatea școlară a copiilor lor ;
*      Comunitatea este văzută ca fiind separată de școală.
*      Familia are un rol foarte important în educația și viitorul copiilor, creându-se o atmosferă deschisă și relația părinte-elev se înbunătățește;
*      Se organizează regulat conferințe părinți-profesori iar părinții au fixată o zi pentru a vizita școala
*      Părinții se implică în activitățile școlare ale elevilor în organizarea activitățiilor extracurriculare;
*      Comunitatea reprezintă de fapt locul în care copii vor trebui să se integreze ceea ce înseamnă că este o sursă importantă de cunoaștere și cercetare.
BIBLIOGRAFIE

·        Horațiu Catalano, “Dezvoltări teoretice și instituționale în alternativele educaționale” editura Nomina 2011;
·        Ion Albulescu ” Doctrine pedagogice”-support de curs anul  I ;
·        Ion Albulescu ” Alternative educationale – suport de curs anul II“;
·        www.waldorf.ro ;
·       www.evolution-montessori.ro .
                                                   Autori :  Bodea Livia Claudia
                                                                 Manzat Silvia Nicoleta
                                                                 Beșa Maria-Teodora
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu