vineri, 17 ianuarie 2014

COMPORTAMENTUL NEGATIV AL ELEVILOR


                                         

                                                                       
            Principala cale prin care oamenii îşi pot forma păreri unul despre celălalt este aceea de a-şi observa reciproc comportamentul şi de a trage concluzii.. De aceea, înţelegerea comportamentului persoanelor din jurul nostru poate constitui o problemă spinoasă.
               Cel mai des stârneşte interes comportamentul – problemă. Când oamenii se comportă normal, plăcut, nu ni se pare necesar să explorăm raţiunile comportării lor. Dar când acţionează şi reacţionează neplăcut sau nefiresc, acest lucru constituie subiectul unor speculaţii interminabile. Înţelegând ce anume a provocat comportamentul respectiv, îi vei face faţă mult mai uşor.
               Nu este întotdeauna uşor să înţelegi motivul pentru care o persoană se comportă într-un anumit fel. Dacă interpretezi acţiunile sau vorbele cuiva fără să ştii dacă a acţionat intenţionat sau nu, poţi face cu uşurinţă presupuneri false.
                In ultima vreme vorbim constant de avertizări ale elevilor pentru comportament necivilizat, profesorii dezbat  indignaţi în cancelarie incidentele petrecute în cadrul orelor de clasă, asistăm la fenomene de genul „clase cu probleme de disciplină” şi, de fiecare dată,  ne punem întrebarea „Ce e de făcut cu aceşti elevi?”. Ne dorim doar să avem nişte elevi bine educaţi, bine instruiţi, cu un comportament exemplar; să cultivăm în ei simţul frumosului, adevăratele valori spirituale şi morale. Conduita morală nu reprezintă altceva decât o serie de obişnuinţe şi deprinderi comportamentale pe care copilul şi le însuşeşte prin exerciţiu. Dar o deprindere se consolidează numai prin exerciţii făcute consecvent.
                   Comportamentul este definit ca fiind:
"totalitatea reacţiilor pe care o fiinţă vie le dă in mod organizat factorilor de mediu, bazate pe o alegere/selecţie dintr-o mulţime de reacţii posibile, alegere finalizată pentru mentinerea in condiţii optime a formei şi reacţiilor fiinţei respective ca un tot";
"reactivitatea integrală a ansamblului fiinţei";
"modul concret de interacţiune asistemului uman cu mediul"; 
ansamblul reacţiilor adaptative, obiectiv observabile, ale unui subiect";
modul de a fi şi de a acţiona al oamenilor, manifestări obiective ale recţiilor globale".
              Teoria învăţării sociale a lui Albert Bandura pune accentul pe importanţa observării si modelării comportamentului, atitudinilor şi reacţiilor emoţionale a celorlalţi.
             AlbertBandura a teoretizat că pe măsura ce copiii  înaintează în vârstă,  mediul înconjurător continuă să le afecteze şi să le modeleze comportamentul. De asemenea, Albert Bandura este recunoscut şi prin terapia modelării comportamentului. Comportamentul se află în strânsă legătură cu personalitatea. Ele se află într-o stare de interdependenţă care duce la un transfer de funcţionalitate permanentă. . Din punct de vedere al realităţilor concrete, comportamentul şi personalitatea se construiesc permanent. Metodă fundamentală de cunoaştere a personalităţii, analiza comportamentului constă în surprinderea manifestărilor tipice, constante, definitorii ale comportamentului unui subiect în diferite medii, în cursul desfăşurării anumitor activităţi,exemplu : modul de lucru, perseverenţa, îndemânarea, interesul, iniţiativa, conştiinciozitatea etc..
               Copiii pot avea temperamente sau aptitudini diferite, pot fi dotaţi de la naştere cu o memorie strălucită sau cu o inteligenţă ieşită din comun, însă ei nu se nasc cu anumite calitati (ex: timizi, neascultători, vorbareti, harnici sau leneşi). Aceste trăsături sunt dobândite pe parcursul vieţii, fiind determinate, în special de influenţa pe care o au asupra lor părinţii şi mediul în care trăiesc.
               Jean Piaget a identificat două stadii principale de dezvoltare în planul moral al fiinţei umane: stadiul moralităţii heteronome sau al realismului moral (o morală bazată pe constrângere), iar cel de-al doilea, al moralităţii de cooperare sau autonome.
          Drumul formării profilului moral începe cu asimilarea unor elemente noi de conduită morală; cu timpul, el se convinge de necesitatea faptelor respective, iar cerinţele morale formulate de adult şi întărite prin exerciţiu sistematic se transformă în deprinderi şi obişnuinţe, devenind comportamente relativ stabile ale personalităţii.
            Pe de altă parte, existenţa unor noţiuni clare şi a unor reprezentări adecvate ale faptelor morale nu influenţează întotdeauna comportamentul direct al copilului. Se constată frecvent situaţii în care copiii ştiu bine ,, ce este permis / nepermis”, ,,ce este bine/rău” şi totuşi conduita lor nu este în concordanţă cu ceea ce cunosc. Un asemenea dezacord se produce, de obicei, din cauză că în procesul asimilării lor, cunoştinţele morale nu s-au asociat încă cu trăiri afective, emoţionale, pentru a deveni realmente surse dinamogene ale comportamentului moral.
            Copilul se află la începuturile procesului de constituire a conştiinţei de sine şi a construirii identităţii personale. Aici intervin ereditatea, mediul şi educaţia, ca fiind principalii factori ai dezvoltării psihice.
            Predispoziţiile ereditare nu există în stare pură, nu sunt fixe, ci variabile, datorită plasticităţii sistemului nervos. Există, totuşi, ,,cei şapte ani de acasă”.
            Mediul oferă ,,materialul de construcţie” pentru devenirea psihicului uman. El constă în totalitatea condiţiilor naturale şi sociale, materiale şi culturale, totalitatea influenţelor spontane sau organizate care se exercită asupra individului. Mediul emite mesaje difuze ori pregnante, capabile să modeleze, în timp, personalitatea. Fiecare stabileşte selectiv legături cu mediul, deci nu se poate afirma că există condiţii egale de mediu. Dintre factorii de mediu social, importanţă hotărâtoare în evoluţia fiinţei umane prezintă familia şi şcoala.
            Şcoala, datorită pregătirii psihopedagogice a cadrelor didactice, va remarca, uneori înaintea familiei, tulburări de comportament şi va încerca îmbunătăţirea acestuia sau va îndruma părinţii către un serviciu specializat.
            Depistarea disfuncţiilor în comportament se datorează cunoaşterii elevilor. Dintre metodele de cunoaştere a elevilor amintim: observaţia, experimentul, convorbirea, analiza produselor activităţii elevilor, anamneza, metode psihometrice, fişa psihopedagogică etc.
            Comportamentul negativ al elevilor se poate manifesta la orice nivel:
 • atitudine de respingere faţă de învăţătură;
 • atitudine de respingere faţă de învăţător/profesor;
 • atitudine de respingere faţă de colegi;
 • violenţă (fizică sau în limbaj) faţă de colegi;
 • indiferenţă faţă de consecinţe (note, pedeapsă);
 • refuz de a participa la activităţi colective etc. 
            Cadrul didactic trebuie să caute cu atenţie motivele acestui comportament negativ, să le analizeze şi să le înlăture.
            De regulă, importanţa majoră o deţine stabilirea valorii personale care poate duce către încredere / neîncredere în propriile forţe, apoi la un comportament corect/deviant.
            Factorii răspunzători de stabilirea valorii personale sunt:
 1. familia (influenţe pozitive / negative);
 2. societatea (sistemul de valori al societăţii; eu = realizări + părerile celorlalţi despre mine);
 3. înfăţişarea exterioară (cum arăt ?);
 4. realizări (ce sunt în stare să fac ?);
 5. poziţie (cât sunt de important ?).
                Observarea comportamnetului constituie una dintre cele mai facile modalităţi de de obţinerea informaţiilor despre comportamentul unei persoane. Vorbind despre comportamentul unui elev, observarea se poate face în medii diferite: în clasă, în cabinet, în cadrul activităţilor extraşcolare etc. Acurateţea datelor este dată însă modelată de personalitatea observatorului, de spiritul de observaţie a acestuia. Aceste date sunt însă coroborate cu cele obţinute de la colegi sau prin auto-observaţie.
                 Analiza comportamentului constă şi în surprinderea manifestărilor tipice, constante,definitorii ale comportamentului unui subiect în diferite medii, în cursul desfăşurării anumitor activităţi (exemplu : modul de lucru, perseverenţa, îndemânarea, interesul, iniţiativa, conştiinciozitatea etc.).  Avantajul analizei comportamentale constiuie circumscrierea şi specificarea comportamentului. Intervenţia de modificare a comportamnetului nu se poate face asupra unei etichete, ci asupra dimensiunilor unui comportament. Analiza şi evaluarea funcţională a comportamnetului reprezintă în acest sens operaţionalizarea etichetei lingvistice în comportamente care pot fi modificate. Din perspectiva consilierii psihologice, comportamentul reprezintă cel mai bun factor de predicţie a unei probleme. 
        De importanţă pentru copiii de 6 – 11/12 ani sunt factorii 1, 2 şi 4.
Un comportament are câteva caracteristici care pot fi observate şi măsurate: frecvenţa,
durata, intensitatea, latenţa şi calitatea.
         Frecvenţa unui comportament se stabileşte raportând numărul de apariţii a unui comportament ţintă la unitatea de timp.
            Ex: de câte ori în interval de o săptămână elevul X fuge de la ore.
         Durata unui comportament este intervalul de timp cuprins între momentul iniţierii şi cel al încetării unui comportament.
            Ex: Este important să cunoaştem care este durata zilnică a activităţilor recreative pe care le desfăşoară un elev cu comportament negativ.
         Intensitatea unui comportament se referă la magnitudinea cu care el se manifestă. Această dimensiune este mai greu de măsurat decât durata şi frecvenţa. Cea mai frecvent utilizată metodă este scala de evaluare.
            În terapia cognitiv-comportamentală, se utilizează astfel de scale în care se cere elevilor să-şi observe intensitatea unui simptom (ex.: “senzaţia de frică”) sau a unei convingeri (ex.: “Nu sunt un elev cuminte”) pe o scală de la 1 la 10.
            Progresul se evaluează prin diminuarea intensităţii unor simptome sau a convingerilor dezadaptative.
         Latenţa comportamentului se referă la intervalul de timp dintre stimulul sau situaţia care induce un comportament şi manifestarea efectivă a acestuia. Stimulul poate fi, de pildă, o rugăminte, iar latenţa – intervalul dintre momentul în care am adresat rugămintea şi momentul în care celălalt a început să o îndeplinească.
            Ex: Este important să ştim dacă elevul ne-a ascultat cerinţa promt sau după îndelungi amânări de a  nu mai jigni colegii.
         Toate dimensiunile comportamentale prezentate mai sus pot avea o expresie cantitativă, numerică. Ele ne ajută să exprimăm şi aspectele calitative ale unui comportament, pentru că adesea calitatea se poate exprima cantitativ.
           Observând tendinţe ale comportamentului negativ, şcoala are obligaţia de a lua imediat legătura cu familia pentru a găsi cauzele, pentru a le înlătura şi pentru a îndrepta comportamentul elevilor.  Câteva din acestea ar putea fi:
-          Impulsivitatea caracterială;
-          Sentimentele de inferioritate şi frustrare;
-          Traumatismele fizice şi psihice;
-          Nedreptăţile suferite;
-          Familiile dezorganizate, incomplete sau refăcute, care nu oferă atmosferă educaţională necesară;
-          Alcoolismul unor membri din familie;
-          Absenţa unei ierarhii a valorilor în casă;
-          Lipsa normelor şi a supravegherii;
-          Organizarea defectuoasă sau lipsa completă de organizare a timpului liber;
-          Exemple negative în jur;
-          Carenţe în activitatea şcolii.  


  
     
         Pentru a  preveni comportamentul negativ al copiilor, pornim de la cunoaşterea
lor în momentul preluării clasei. Sugerăm: discuţii cu părinţii; discuţii cu educatoarea; sondajul ,,Cine sunt eu ?” (pentru elevii mai mari) sau:
 • Examinam antecedentele şi consecinţele comportamentului. Se ştie că elevilor cu probleme de comportament le place să li se acorde atenţie şi dacă singurul fel de atenţie pe care-l pot obţine este atenţia negativă ei vor continua să se comporte astfel încât să o primească.
         Nu acordam o extra atenţie comportamentelor indezirabile ci căutam  să le ignoram. Acordam extra atenţie comportamentelor dezirabile şi însoţmi acest lucru de recompense, de ex: laude.
         Încurajam elevul să-şi supravegheze comportamentul astfel poate învăţa autocontrolul.
       Urmărirea evoluţiei copiilor ,, din umbră” poate fi de un real ajutor. De asemenea:
analiza stării de sănătate, selectarea grupurilor din care face parte, discuţii deschise pe diferite teme (individuale / frontale), analiza răspunsurilor oferite de elevi la ore, îndrumarea lecturii particulare, a emisiunilor T.V. şi a filmelor urmărite etc. Toate acestea trebuie să aibă ca suport dragostea familiei şi interesul necondiţionat al cadrului didactic.


Concluzii:          
               Orice  comportament  are  o  funcṭie ,iar  satisfacerea  acelei  funcṭii  reprezintă  o  consecinṭă  care  are  valoare  de  intărire  (pozitivă  sau  negativă)  ṣi  ca  urmare  intăreṣte  apariṭia  sau  menṭinerea  comportamentului .
                Comportamentul  este  intenṭional  ṣi  are  o  funcṭie  pentru  elev .  Adesea , pentru  că  elevul  nu  poate  să  vorbească  ṣi/sau  nu  are  alte  moduri  de  expresivitate , comportamentul  poate  deveni  o  formă  de comunicare  primară  ṣi  foarte  funcṭȋională . 

     
Bibliografie:
               ●„Manifestări  tipice  ale  devierilor  de  comportament  la  elevii  preadolescenṭi , Preventie  ṣi  terapie“, Emilia  Albu, Ed.  Aramis,  Colecṭia „Educaṭia XXI“, 2002
               ●Chiṣ, V., Glava C. (2005)  Managementul  confictelor  ȋn  ṣcoală. Intervenṭia   educaṭională  pentru  prevenirea  ṣi  reducerea  violenṭei.
                ●Bocoṣ,  M., Gavra, R., Marcu , SD(2008)  Comunicarea  ṣi  managementul  conflictului. Piteṣti: Editura „Paralela  45 “.                                                                                                                                                             
                ●Miclea, M. (1999)  Psihologie  cognitivă  ,Editura  Polirom

                ●Miclea, M . Modificări  cognitiv-comportamentale, suport  de  curs
               
                ●Barner, R(2008) , Vârsta  prescolară: Ghid  pentru  părinṭi.

                       ●http://www.consultanta-psihologica.com/tehnici-de-disciplinare-2/

                  ●https://www.google.com/search?q=imagini+comportamentul+negativ+al+unui+elev&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=69TYUtP8E4WxywP-6YLwBA&ved=0CCYQsAQ&biw=1350&bih=638                                     

Acest  material  a  fost  realizat  de  către  studentele  anului 2, Extensia  Nasaud, zi:

Ileni  Anamaria (lider)
Costan   Alexandra
Vartolomei  Nastasia
Mureṣan  Viorica  Iliṣca
Lazăr  Ionela  Maria

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu